Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

 

Salgs- og leveringsbetingelser v/ brug af Boligmarkedet Self Service platform1. Fejl og reklamationer
Boligmarkedet A/S er uden ansvar for fejl i annoncer, som er uploadet og som er annoncørens anvisninger, om end dette materiale kommer fra en tredje part. For databasefejl af enhver art eller fejl, som Boligmarkedet A/S er ansvarlige for, ydes prisreduktion eller gen annoncering efter Boligmarkedet A/S’ skøn. Ethvert erstatningskrav kan maksimalt beløbe sig til annoncens pris ved aftalens indgåelse.
Reklamationer i forbindelse med fejl i annoncør skal fremsættes omgående og uden ugrundet ophold og skal bringes til Boligmarkedet A/S´ kendskab inden 5 arbejdsdage fra eksekverings datoen.

2. Priser, rabatter mv.
Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms med mindre andet er angivet. Rabatter er kun gældende i den udspecificerede periode og såfremt intet andet er angivet betales listepris.
Det tages forbehold for prisstigninger, som følger af forhøjelse af skatter og afgifter og ekstraordinær forhøjelse af produktions- og administrationsomkostninger, som er afstedkommet af ekstern påvirkning. Boligmarkedet A/S forpligtiger sig til, at give 30 dages varsel samt dokumentation for prisstigninger.

3. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling er Boligmarkedet A/S berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom og indtil betaling sker. Endvidere opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse. Udebliver betalingen fortsat, overgives kravet til retslig inkasso. 1. Rykker er DKR 200,00. 2. Rykker er DKR 500,00. 3. Rykker er DKR 750,00.

4. Force majeure
Ingen part er erstatningsansvarlig for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes en part samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

5. Lovvalg og værneting
Boligmarkedet A/S` ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for Københavns Byret som værneting i 1. instans.